آخرین میخ بر تابوت دموکراسی اسرائیل/خیال بافی ناجی قوم برگزیده

تداوم حکمرانی نتانیاهو و ائتلافش با جریان های دست راستی مذهبی به گذر زمان موجب زوال چپ گرایان در جامعه اسرائیل شده است.

خرید غذا

فانتزی