آمریکا خواستار برقراری آتش بس فوری در سوریه است

وزارت خارجه آمریکا با اذعان براینکه تمام تمرکزاین کشور برحل دیپلماتیک بحران سوریه است، تاکید کرد آمریکا خواستاربرقراری آتش بس فوری درسوریه است.

خرم خبر

شهرداری