آیا اتحادیه اروپا مسیر بالکان را مسدود می‌کند؟

بر اساس پیش نویس بیانیه‌ای که امروز در بروکسل درباره بحران پناهندگان بررسی می‌شود، اتحادیه اروپا تصمیم دارد مسیر بالکان را مسدود اعلام کند.

تکنولوژی جدید

اندروید