ابتکار: فرصت برای جبران شرایط حساس اقلیمی ایران انداک است / حال کره زمین خوب نیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری گفت: شرایطی اقلیمی فعلی ایران بسیار حساس است و شاید یک دوره کوتاه برای جبران غفلت سال های گذشته و رسیدن به نقطه تعادل داشته باشیم.

مرکز فیلم

شبکه خانگی