استقراض دولت از مردم در سال ۹۵ اوج می‌گیرد

دولت میخواهد بخشی از کسری اعتبارات هزینه‌های جاری و عمرانی در سال آینده را از طریق فروش اوراق صکوک و اسناد خزانه تأمین کند و بر همین اساس است که امسال، فروش اوراق صکوک در مقایسه با سال قبل ۱۵ برابر شده است.

تلگرام

نخبگان