افت ۳.۶ درصدی ساخت واحدهای مسکونی در کشور

مرکز آمار ایران از کاهش ۲۲.۹ درصدی ساخت واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه هایی که شهرداری تهران برای احداث ساختمان صادر کرده و افت ۳.۶ درصدی در کل شهرداری های کشور در نیمه ی نخست سال ۹۴نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

موسیقی روز

مد روز