امضای ۲ تفاهم نامه بین ایران و غنا

رییس جمهور غنا در صدر هیأت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی شامل بخش خصوصی و دولتی این کشور به تهران سفر کرده است.

آلرژی و تغذیه

ابزار رسانه