این آرزوها انسان را بدبخت می‌کند

این آرزوها است که انسان را بدبخت می‌کند. اگر به اجل و سرنوشت آن بیاندیشیم، درمی‌یابیم که ما در مسیر اجل قرار گرفته‌ایم؛ یعنی هیچ اطمینانی نیست که انسان ساعت دیگر هم زنده باشد. کِی این دروگر بیاید و ما را درو کند؟

cars

مدرسه