تصاویر/استرداد فسیل های ایرانی از آمریکا

فسیل‌هایی که حدود 40 سال پیش در مراغه کشف و برای انجام تحقیقات به آمریکا ارسال شده بود به ایران بازگردانده شدند.این کاوش براساس همکاری مشترک بین ایران و آمریکا از سال 1974 تا 1976 (1352- 1354) آغازشد و براساس آن کارشناسان دو کشور موفق به کشف تعداد زیادی فسیل از مراغه که یکی از چهار منطقه مهم دنیا در حوزه ذخایر فسیلی است، شدند./عکاس: منا هوبه فکر

بازار بورس

ورزشی