تصاویر / رقابت های شتر دوانی

تصاویر رقابت های عصر جمعه شتر دوانی در بخش کورین شهرستان زاهدان را نشان می دهد. عکس: احمد علی درگی

استخدام

مدرسه