حواشی حضور عارف و مطهری در دانشگاه امیرکبیر

برنامه سخنرانی دو نفر از شخصیت های حزبی و کاندیداهای آینده مجلس شورای اسلامی دردانشگاه امیرکبیر مورد استقبال قشر دانشجو قرار گرفت و حاشیه هایی به همراه داشت.

خبرگذاری اصفحان

اندروید