داعش درافغانستان زمین خریده است

رییس شورای استانی غور افغانستان اعلام کرد که گروه داعش در شهرستان «تولک» این استان که در مرز هرات قرار دارد برای ایجاد پایگاه زمین خریداری کرده است.

گوشی

صبحانه