دختری ۷ ساله مادری می کند، همین بیخ گوش تهران

ناهید با اینکه هم درد داشت و هم گرسنه بود باز هم می خندید و می گفت: نمی خواهم بچه هایم صورت رنگ باخته من را ببینند. شاید با خنده های من گرسنگی را احساس نکنند.

دانلود سریال و آهنگ

باران فیلم