درخواست ایرباس از بانکهای اروپایی درمورد ایران

یکی از مدیران ایرباس از بانک های اروپایی خواست بر احتیاط و نگرانی خود در خصوص تامین مالی طرح های صادرات به ایران به علت تحریم های آمریکا فائق آیند. این اظهارت تاکیدی بر دشواری هایی است که شرکت های اروپایی در زمینه شتافتن به سوی ایران با آن مواجه هستند.

کیمیا دانلود

عرفان دینی