در حاشیه داستان‌سرایی کیهان علیه دولت‌روحانی/ بابک‌زنجانی چگونه پول‌ملت را غارت و میلیاردر شد؟

هنوز پرونده میلیاردر نفتی مختومه نشده است که امشب کیهان برای زدودن آثار فسادهای بزرگ مالی از دامن جناح متحد دولت سابق در حرکتی شتابزده تلاش کرد تا با کنار هم چیدن ناشیانه چند تصویر طیف حامیان دولت را به شبکه بابک‌زنجانی نسبت دهد.

شهر خبر

روزنامه قانون