رئیس حراست وزارت ورزش از دروغ ۸ ساله یک اساسنامه گفت

رضا حسنی خو تائید کرد ۸ سال قبل اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران به تائید دولت احمدی نژاد نرسیده بود.

خبر جدید

ورزش و زندگی