رمز موفقیت ابد و یک روز چیست؟

ابد و یک روز فیلمی فراتر از رئالیسم به ناتورالیسم تنه می زند و بحث وراثت و عامل خانوادگی مطرح می شود پایان فیلم مارا امیدوار می کند که نوید زندگی متفاوتی از باقی اعضای خانواده خواهد داشت البته به لحاظ مضمونی ایراداتی به فیلم وارد است اما از لحاظ ساختاری ابد و یک روز خیلی فیلم درخشانی است.

آلرژی و تغذیه

اندروید