شروع فرآیند نهایی شدن لیست انتخاباتی اصلاح طلبان

امشب فرآیند نهایی شدن لیست انتخاباتی اصلاح طلبان توسط شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان آغاز می شود.

دانلود موزیک

دانلود موزیک