ضرورت پاسخ بازدارنده به جنایت داعش در «حلّه»

داعش و حامیان تروریسم باید و به شکل علنی احساس کنند که عبور از خطوط قرمز، هزینه‌های غیرقابل‌تحمل و مرگبار، دربردارد.