ظریف: هنوز در منطقه کسانی هستند که فکر می کنند منافع آنها در طرفداری از داعش است

وزیر امور خارجه گفت: هنوز در منطقه کسانی هستند که فکر می کنند منافع آنها در طرفداری از داعش است.

علم و فناوری

پرشین موزیک