فرماندهی که گونی خاک کول می‌کرد!

یکی از بچه‌ها که از جابجایی گونی‌های خاک خسته شده بود، گفت: «فرماند‌هان خودشان می‌گیرند می‌خورند و می‌خوابند ولی به ما دستور می‌دهند که کیسه‌ها را کول کنیم.»

اخبار دنیای تکنولوژی

اخبار کارگران