قانون جدید آمریکا اجرای موسیقی فجر را لغوکرد

قانون محدودیت صدور روادید برای مسافران ایران که آذرماه امسال توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، اجرای همایون سخی و سیار هاشمی در جشنواره موسیقی فجر را لغو کرد.

world press news

قرآن