مجلس دهم و فرصت های تعامل با دولت برای اصلاحات اقتصادی

تحلیل حضور گسترده مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیامدهای آن تنها به منظر سیاسی محدود نمی شود بلکه به باور برخی کارشناسان اقتصادی، در انتخابات هفتم اسفندماه مردم به مجلسی رای دادند که در تعامل و همکاری با دولت، در جهت رفع چالش های کنونی اقتصاد و اصلاح آن گام بردارد.

خبرگذاری اصفحان

ابزار رسانه