منشا ویروس زیکا ایرانی است!

ویروس زیکا که در برزیل باعث آشفتگی های فراوانی در جامعه شد، سبب می شود که نوزادانی با مغز کوچک تر از حال عادی به دنیا بیایند.

cars

اخبار کارگران