نامه بان کی مون به وزیر خارجه لبنان درباره سوریه

« بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه ای به « جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان تاکید کرد:برقراری صلح در سوریه وتحکیم آن زمینه ساز بازگشت داوطلبانه و توام با امنیت و کرامت آوارگان وپناهجویان سوری به کشورشان و مشارکت سازمان ملل در ایجاد شرایط مناسب برای آن است.

world press news