نامه توکلی به جهانگیری: به خاطر وضع مردم و دو بسته ضدرکود شما که دردی دوا نکرده، من شرمنده‌ام شما چطور؟

اگر دولتی به مردم خویش وعده هایی داد ولی در عمل آن وعده ها لباس تحقق نپوشید، باید احساس سرافرازی کند یا احساس شرم به وی دست دهد و ابراز شرمندگی نماید؟

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

هنر