نوبخت: توسعه به ثبات و امنیت نیاز دارد/تعامل بیش از پیش دولت با نیروهای مسلح ضروریست

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهوری گفت: پیشبرد اهداف توسعه ایجاب می کند دولت بیش از پیش با نیروهای مسلح تعامل منطقی و درست داشته باشد.

آهنگ جدید

شهرداری