هشدار دستگاه امنیتی آلمان درباره نفوذ داعش

دستگاه امنیتی آلمان با بیان خطر ورود عوامل نفوذی داعش همراه آوارگان به اروپا، تاکید کرد که تاکنون حدود ۱۰۰ هشدار درباره وجود عوامل نفوذی داعش در میان آوارگان دریافت کرده است.

آلرژی و تغذیه

ابزار رسانه