وام ۱۶۰ میلیونی مسکن منتظر گام بعدی

گام دوم برای خوشحال کردن متقاضیان استفاده از وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن کاهش بهره و افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط است.

free download movie

ورزش و زندگی