وقتی کرباسچی گریه کرد!

نخستین کنگره حزب کارگزاران سازندگی ایران با حواشی مختلفی همراه بود؛ از جمله سخنانی از سوی کرباسچی که تأثر و بغض وی را در پی داشت.

سیستم اطلاع رسانی

تکست آهنگ