کولایی: لغو دو سخنرانی در شیراز و اراک با اعمال فشار خودسرها

الهه کولایی از لغو سخنرانی‌های خود در دو شهر شیراز و اراک به دلیل اعمال فشار برخی افراد در روزهای اخیر خبر داد.

شهر خبر

باران فیلم