بیش از ۱۸ میلیون الجزایری در همه پرسی شرکت نکردند

بیش از ۱۸ میلیون الجزایری در همه پرسی شرکت نکردند     منابع خبری اعلام کردند که از ۲۴ ملیون الجزایری حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در همه … Read More