اس ۳۰۰ ؛ سامانه ای بسیار مدرن برای ۲ مأموریت

سامانه اس ۳۰۰ اساسا ایران را در برابر حمله اسرائیل و هر کشوری که جنگنده های رادار گریز نداشته باشد، مصون خواهد ساخت. فروش بک لینک