“چاقی” در اقشار “کم‌درآمد”!

دکتر زهرا عبداالهی گفت: عوامل متعددی در بروز چاقی وجود دارد و وزارت بهداشت تنها یکی از دستگاه‌های موثر در این زمینه است. برای فراهم شدن دسترسی مردم به غذای … Read More