آموزش های عجیب به کادر پرواز در چین /تصاویر

اخیرا عکس هایی از مدرسه هوایی و آموزشی کادر پرواز در چین منتشر شده که در آن دانشجویان تکنیک های متفاوتی را می آموزند. خبر دانشجویی خرید غذا