۵۷ روز «جنگ شرافت» در سوسنگرد

منطقه وسیع حمیدیه، سوسنگرد و بستان به طول ۶۰ کیلومتر از همان ابتدای جنگ تحمیلی مورد توجه ارتش عراق بود. دانلود بیتالک