سازمان‌های خدمت‌گرا

داشتن ایده‌های بزرگ كافي نيست؛ بلكه بايد آن‌ها را متحول كرد. مديران می‌بایست از برگزاري کلاس‌های توجيهي و توصیه‌های قديسانه و دلسوزانه اجتناب ورزند و ایده‌های خدمت را در صحنه … Read More