فرودگاه هانوفر درپی تهدید بمبگذاری بسته شد

فرودگاه هانوفر در شمال آلمان پس از دریافت تهدیدی مبنی بر بمب‌گذاری در یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی ترکیه، بسته شد. روزنامه قانون ماشین های جدید