پرداخت اولین «عیدی» به بازنشستگان روستایی و عشایر

بنابر اعلام مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر، برای نخستین بار، اولین گروه از بازنشستگان تحت پوشش این صندوق به همراه دیگر مستمری بگیران، حقوق و عیدی دریافت کردند.۲===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,’”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\’”)+”‘);}return … Read More