تندباد در تبریز و ۱۶ مورد گازگرفتگی

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: به دنبال وقوع پدیده تندباد در تبریز امروز ۱۶ نفر در این شهر به خاطر نشت گاز منوکسید کربن مسموم شدند.