پاسخ وزارت بهداشت به حواشی پرونده” امیرعباس”

معاون اجرایی اداره نظارت و اعتباربخشی درمان وزارت بهداشت به برخی حواشی و اظهارات در خصوص سرگردانی و بی توجهی به روند درمان این نوزاد، پاسخ داد. مرکز فیلم