۳ روز هوای سالم برای تهرانی ها

میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با سه عدد افزایش نسبت به روز گذشته در همین ساعت بر روی عدد ۶۴ قرار گرفته است.

اتوبیوگرافی

شهرداری