اولین تصویر از پرتاب بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین رصدخانه پرتو ایکس جهان

عکس روز ناسا به تصویر پرتاب موشک حامل رصدخانه پرتو ایکس ژاپن اختصاص پیدا کرده است. این رصدخانه که در طول موج پرتوی ایکس آسمان را رصد می‌کند، توسط موشکی … Read More