شهر «خانشین» افغانستان سقوط کرد

منابع امنیتی ولایت هلمند افغانستان اعلام کردند: نیروهای طالبان شهر «خانشین» را در ولایت هلمند افغانستان به تصرف خود درآوردند. bluray movie download شهرداری