رهبر ارکستر جوانان جهان به ایران می آید

رهبر ارکستر جوانان جهان به دنبال امضای تفاهم نامه با یکی از مراکز دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر برای برگزاری یک مستر کلاس موسیقایی به تهران می آید.