آقای رئیس‌جمهور! ارزش حفظ خانم ابتکار برای شما بیشتر است یا محیط زیست ایران؟

چهره ماندگار محیط زیست کشور در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور آورده است: آقای رئیس جمهور! ارزش حفظ خانم ابتکار برای شما بیشتر است یا ارزش طبیعت و محیط زیست ایران؟ انتخاب ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها گزینه مناسبی نبود بلکه بدترین گزینه بود!

مرکز فیلم

خبرگذاری اصفحان