از «خس و خاشاک» تا «آشغال»؛ چرا در ایران با «معترضان» این‌گونه برخورد می‌شود؟

كاظم‌ صديقي، خطيب موقت نماز جمعه تهران در سخناني با خطاب قراردادن معترضان روزهاي اخير آن‌ها را آشغال خواند. برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی ضمن انتقاد از اظهارات امام جمعه تهران، این نوع برخورد با معترضان را زیبنده تریبون‌های مقدس ندانسته و تاکید کردند که “قرار بود این تریبون نماد وحدت باشد.”