الجزایر خواستار تعامل ایران و عربستان بر اساس حکمت شد

عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهور الجزایر نسبت به اینکه شدت بخشیدن به تنش میان عربستان و ایران منجر به پیامدهای وخیمی در جهان عرب و امنیت ملی خواهد شد، هشدار داد.

دانلود سریال

مد روز