السیسی:کمر تروریسم را شکستیم

رئیس جمهوری مصر در سخنانی با بیان اینکه قاهره توانست کمر تروریسم را بشکند بر لزوم اتحاد کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

مد روز

خرم خبر